تبلیغات
شرکت ارسطو - PMO

شرکت ارسطو

منوی اصلی

جستجو

آخرین عناوین

PMO

PMO

Project Management Office

   دفتر مدیریت پروژه شرکت راه و ابنیه ارسطو

امروزه دفتر مدیریت پروژه (PMO) در سازمان های پروژه محور در دنیا به عنوان یكی از اركان اساسی برای تعیین موفقیت سازمان ها و تحقق اهداف پروژه شناخته شده اند و به یك ساختار سازمانی متمركز برای استاندارسازی عملكرد شركت هادر تحویل پروژه ها تبدیل شده است. تحقیقات گروه PM Solution  بیانگر رشد قابل ملاحظه و روز افزون PMO است. در طول دهه گذشته شاهد رشد سریع مدیریت پروژه و مدیران پروژه بوده ایم، كه این رشد در گسترش روز افزون PMO چشمگیرتر بوده است. روند صعودی تعداد دفاتر مدیریت پروژه غیرقابل تردید است. در سال 2000 فقط 47% از شركت ها دارای مدیریت پروژه بوده اند ، كه این رقم در سال 2012 به 87% افزایش یافته است این امر نشان می دهد كه PMO به سرعت در حال تبدیل به یك بخش ثابت سازمانی است كه ارزش قابل ملاحظه ای را باخود به همراه می آورد. به طوری كه باعث كاهش پروژه های شكست خورده به میزان 30%، ارتقا ئ بهره وری 22%، تحویل پروژه ها درزمانی زودتر از زمان بندی تعیین شده به میزان 19%، صرفه جویی مالی به ازاء هر پروژه 15% و جز این ها خواهد شد.

در دهه ی گذشته مشاهده ها نشان داده اند كه سازمان ها در حال مواجه شدن با مفهومی جدید هستند كه با افزایش رقابت ، افزایش نرخ محصول ، فرایند نوآوری و تاكید فراوان بر زمان معنا پیدا می كند. سازمان ها با استفاده از روش های سازمانی گسترش یافته ی جدید تر و منعطف تر به چالش ها پاسخ می دهند.. به عنوان بخشی از پاسخ به این چالش ها جدید و حركت برای افزایش تعداد و اهمیت استراتژی های پروژه ، بسیاری از سازمان ها ، نهاد های سازمانی جدیدی را كه مرسوم ترین نام برایش PMO یا دفتر مدیریت پروژه می باشد را به اجرا در آورده ند.

ضرورت دفتر مدیریت پروژه

امروزه بیش از هر زمان دیگری ، سازمان ها كسب و كار خود را توسط پروژه ها مدیریت می كنند كه موجب شكل گیری نوع جدیدی از سازمان ها با عنوان سازمان های پروژه محور شده است . در این گونه ساز مان ها تصمیماتی كه در یك پروژه گرفته می شود می تواند دیگر پروژه های شركت را به صورت غیر قابل پیش بینی و یا حتی زیان آور تحت تاثیر قرار دهد . از طرف دیگر رشد این ساز مان ها موجب افزایش اثر بخشی و قابلیت انعطاف كارهای پروژه شده و مشكلات مخصوص خود را به وجودآورده است. زیرا این سازمان ها در محیطی قرار گرفته اند كه افزایش پیچیدگی و افزایش تقاضا برای سریعتر ، ارزانتر و بهتر انجام دادن كار پروژه ها ، از ویژگی آن است. پیرو پیدایش چنین مشكلاتی در كشور های پیشرفته و سازمان های بزرگ پروژه محور ، دفتر مدیریت پروژه به عنوان بهترین راه حل در دهه ی اخیر شناخته شده است.

امروزه بحث و دانش مدیریت پروژه از چالش ها عمده بسیاری از سازمان ها است. لذا نیاز به ایجاد دفاتری كه به این مهم توجه ویژه داشته باشد بیش از پیش احساس می شوند. واضح است كه مدیریت ضعیف و ناهماهنگ پروژه ها ، سطوح مهم و اصلی شكست پروژه ها را تشكیل می دهند. دفتر مدیریت پروژه با سازگاری و هماهنگی منابع و ابزار لازم و ضروری ، موفقیت و كامیابی پروژه ها را افزایش می دهد. بنابراین ، تاسیس و توسعه دفاتر مدیریت پروژه را بایستی به عنوان یك ضرورت در نظر گرفت.

مسئولیت ها و خدمات در سازمان های پروژه محور متفاوت است ولی یكپارچه سازی همه پروژه ها در خلال یك استاندارد واحد موجب بهبود كارایی، هزینه ها و تحویل شدنی های پروژه می شود . در حال حاضر سازمان های پروژه محور از تنوع سیاست ها ، استاندار ها و روال های پروژه ها كه از یك پروژه به پروژه دیگر تغییر می كنند دچار سردرگمی شده اند. تاسیس دفتر مدیریت پروژه از این سردرگمی جلو گیری می كند و این استانداردها ، سیاست ها و روال ها را در جهت بهبود فرایند پروژه ، یكپارچه می كند.

دفتر مدیریت پروژه ارسطو

با توجه به موارد گفته شده و ضرورت وجود PMO در ساختار سازمانی مدیریت عالی شركت تصمیم به استقرار این دفتر نموده و دفتر مدیریت پروژه ارسطو به عنوان متولی پروژه ها در سازمان نقش قابل توجهی درپیشبرد سازمان به سمت تعالی و سرآمدی ایفا كرده است. در كنار استفاده از مدیریت پروژه در سازمان ، پشتیبانی دفتر مدیریت پروژه از تیم های پروژه و فرآیند های سازمانی جز اهداف اصلی تعریف شده دفتر مدیریت پروژه ارسطو است. البته لازم به ذكر بدیهی است تمام اهداف عالیه تعریف شده در منشور PMO شركت محقق نشده است و همچنان با آموزش و ثبت درس آموخته های هر پروژه نسبت به فرهنگ سازی و بهبود شاخص های عملكردی تلاش داریم تا فرآیندهای مدیریت پروژه را مستقر نماییم و موفقیت و كامیابی پروژه ها را افزایش دهیم.  


ایده و اجرای ارزش ها؛ ارسطو